Găsește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe Facebook

Distribuie pe Google

Găsește-ne pe Google+

Distribuie pe Twitter

admin
vineri, 16 februarie 2024, ora 14:57

admin
vineri, 22 septembrie 2023, ora 12:56

Legea 198/2023 Legea învățămantului preuniversitar

 


SECŢIUNEA 4:Bursele elevilor

Art. 108

(1)Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse. Cuantumul minim al burselor şi metodologia-cadru de acordare a burselor sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, denumit în continuare CNFÎP.

(2)Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ în funcţie de:

a)sume alocate de autorităţile administraţiei publice locale;

b)alte venituri obţinute potrivit legii.

(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul şcolar 2023-2024, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:

a)bursă de merit - 450 lei/lună;

b)bursă socială - 300 lei/lună;

c)bursă tehnologică - 300 lei/lună.

(4)Bursa de merit reprezintă o formă de stimulare a performanţei elevilor.

(5)Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, prevăzute în metodologia-cadru, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice şi a prevenirii abandonului şcolar. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se acordă burse sociale şi elevilor minori, respectiv elevilor în risc de excluziune socială, neangajaţi pe piaţa muncii şi înscrişi în formele de învăţământ cu frecvenţă redusă sau în programele educaţionale de tip "A doua şansă".

(6)Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii, datelor cu caracter personal şi informaţiilor referitoare la situaţia de dificultate în care se află.

(7)Dreptul la bursă socială al elevilor proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului. Acordarea dreptului se face în urma comunicării de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a listei elevilor care frecventează învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.

(8)Bursele sociale se acordă în baza unor condiţii privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit, conform metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1). Verificarea veniturilor declarate de părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori, în vederea acordării dreptului la bursă socială, de către unitatea de învăţământ, se face prin solicitarea eliberării unui document care să ateste situaţia veniturilor declarate de către organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul.

(9)În unităţile de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea mediatori şcolari, aceştia sunt implicaţi în informarea şi susţinerea familiilor pentru accesarea burselor şi a altor forme de sprijin financiar acordat elevilor prin unităţile de învăţământ.

(10)Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învăţământul tehnologic în condiţiile metodologiei-cadru, în conformitate cu priorităţile Ministerului Educaţiei.

(11)Pentru stimularea excelenţei, elevii beneficiază de burse de excelenţă olimpică I şi II, acestea fiind alocate în funcţie de distincţiile primite de către aceştia, după cum urmează:

a)bursa de excelenţă olimpică I se acordă elevilor care obţin distincţii, respectiv premiile I, II, III şi menţiune, la olimpiadele şcolare internaţionale, respectiv campionatele sportive şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Bursele de excelenţă olimpică I se acordă lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei. Prin excepţie, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an şcolar;

b)bursa de excelenţă olimpică II se acordă elevilor care obţin distincţii, respectiv premiile I, II şi III la olimpiadele şcolare naţionale organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei. Bursele de excelenţă olimpică II se acordă lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei. Prin excepţie, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an şcolar.

(12)Bursele elevilor din învăţământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educaţiei, după cum urmează:

a)bursele de merit pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor stabilite prin metodologia-cadru;

b)bursele sociale pentru toţi elevii care se încadrează în criteriile şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru;

c)bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învăţământul tehnologic şi care se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru;

d)bursele de excelenţă olimpică I şi II pentru toţi elevii care au obţinut distincţiile prevăzute la alin. (11) lit. a) şi b), cu respectarea metodologiei-cadru.

(13)Elevii şi părinţii sunt informaţi cu privire la criteriile, condiţiile şi metodologia de acordare a burselor cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative.

(14)Bursele sociale şi/sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursă.

(15)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional beneficiază, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, de:

a)burse de excelenţă olimpică I şi II;

b)burse sociale, dacă sunt şcolarizaţi fără taxe;

c)burse tehnologice, dacă se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru.

(16)Printre beneficiarii burselor de merit se numără de drept elevii care au obţinut premiul I la concursurile şcolare naţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, dacă acestea nu au fost finanţate de Ministerul Educaţiei, câştigătorii medaliilor de aur la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice, precum şi alte categorii de elevi cu performanţe educaţionale, artistice sau sportive în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1).

(17)Cuantumul lunar al burselor de excelenţă olimpică I/internaţională şi II/naţională este diferenţiat în funcţie de nivelul distincţiei obţinute, după cum urmează:

a)pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;

b)pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;

c)pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;

d)pentru menţiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;

e)bursa de excelenţă olimpică II/naţională este în cuantum de 700 lei/lună şi poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, la propunerea CNFÎP.

(18)Elevul care nu a obţinut media 10 la purtare la finalul anului şcolar pierde bursa de merit în anul şcolar următor.

(19)Mamele minore reintegrate într-o unitate de învăţământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei, pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, cu condiţia frecventării orelor de curs.

(20)Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile şi nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obţinerea venitului minim garantat, precum şi pentru alte beneficii sociale.

(21)Elevii pot beneficia şi de alte tipuri de burse, pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice sau acordate de autoritatea publică locală sau judeţeană. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

(22)Elevii străini din învăţământul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.

(23)Statul român poate aloca anual, prin hotărâre a Guvernului, un număr de burse pentru şcolarizarea elevilor şi cursanţilor străini, în baza unor acorduri bilaterale, a ofertei unilaterale a statului român sau la propunerea ministerelor interesate.

(24)Condiţiile de şcolarizare a elevilor străini, inclusiv condiţiile de finanţare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

 

admin
vineri, 22 septembrie 2023, ora 12:49

BURSE ŞCOLARE 2023-2024

 


Dosarele în vederea obținerii burselor școlare pentru anul școlar 2023-2024 se depun până la data de 06 Octombrie 2023 la departamentul secretariat.

Bursele școlare, pentru anul școlar 2023-2024, se acordă conform:

Legii Învățământului preuniversitar nr. 198/2023 cu referatul de aprobare nr. 960/2023;
Ordinului nr. 6238/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor;

 

Elevii din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de următoarele tipuri de burse:

 


I. BURSE DE EXCELENȚĂ

 


1. BURSA DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ I

 


- Bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Conform Art. 6, alin. 2, bursele pentru premiile obținute la campionatele sportive școlare internaționale se vor acorda începând cu anul școlar 2024-2025, în condițiile prezentei metodologii.

- Dosarul trebuie să conțină documentul doveditor al rezultatului în original și copie pentru certificare de către secretariatul școlii, însoțit de cererea tip depusă de părinte/reprezentant legal/elev major.

 


2. BURSA DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II

 


- Bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației.

- Dosarul trebuie să conțină documentul doveditor al rezultatului în original și copie pentru certificare de către secretariatul școlii, însoțit de cererea tip depusă de părinte/reprezentant legal/elev major.

Pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.

Pentru bursa de excelență olimpică II, vă rugăm să aveți în vedere:

- Lista olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației care reprezintă anexa nr. 2 la O.M.E. nr. 3027/12.01.2023.

Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

 


II. BURSE DE MERIT

 


Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă de liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează:

a) pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

b) pentru minimum 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

c) elevilor claselor IX – XII care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, în anul anterior, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;

- Lista olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației care constituie anexa nr. 2 la O.M.E. nr. 3027/12.01.2023.

 


d) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

LISTA CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE, CU FINANȚARE DIN PARTEA MINISTERULUI EDUCAȚIEI, ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 care constituie ANEXA nr. 4 la O.M.E. nr. 3027/12.01.2023
Lista activităților educative naționale și internaționale care se desfășoară în România în anul 2023, cofinanțate de Ministerul Educației care constituie Anexa 1 la OME nr. 3612/31.01.2023
e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

- LISTA CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE, FĂRĂ FINANȚARE DIN PARTEA MINISTERULUI EDUCAȚIEI, ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 care constituie ANEXA nr. 5 la O.M.E. nr. 3027/ 12.01.2023

- Lista activităților educative naționale și internaționale care se desfășoară în România în anul școlar 2022-2023, fără finanțare din partea Ministerului Educației care constituie Anexa 2 la OME nr. 3612/31.01.2023

 


- Pot primi bursa de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior;

- Listele cu elevii care vor primi burse de merit în baza mediei, se depun la comisia de burse de către diriginți, acordarea lor nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

- Bursele de merit care au la bază rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, se acordă pe baza documentului doveditor al rezultatului în original și copie pentru certificare de către secretariatul școlii, însoțit de cererea tip depusă de părinte/reprezentant legal/elev major.

- În numărul beneficiarilor de bursă de merit nu vor fi cuprinși beneficiarii burselor de excelență olimpică I și II. Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, conform unui singur criteriu din cele menționate mai sus bursa de merit. Nu se pot cumula criteriile pentru obținerea mai multor burse de merit.

Conform Art. 7, alin. 6, prin excepție de la prevederile alin. (3), bursele de merit acordate conform prevederilor alin. (1) lit. d)-g), pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, se acorda începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, pana la finalul anului școlar, cu condiția ca elevul sa nu beneficieze deja de bursa de merit/bursa de excelenta olimpica.

 

 

 

 

 

 

III. BURSE SOCIALE

 


Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali.

Bursa socială poate fi cumulată cu bursa de merit sau cu bursa de excelență.

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

1.- elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie (venitul mediu net lunar impozabil, din perioada 01.09.2022 – 31.08.2023 mai mic de 50% din salariul minim net pe economie: 949 lei pe membru al familiei).

Notă. (1) Prin „familie“ se înțelege soțul si soția cu copiii lor necăsătoriții, aflați în întreținere, cu vârsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmează o forma de învățământ - cursuri de zi, organizata potrivit legii, cu domiciliul ori reședința comuna înscrisa în actele de identitate si care locuiesc împreună.

(2) Se asimilează termenului „familie“ bărbatul si femeia necăsătoriți, cu copiii lor necăsătoriți și/sau ai fiecăruia dintre ei, având vârsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani daca urmează o forma de învățământ - cursuri de zi, organizata potrivit legii, care locuiesc împreună, daca aceasta situație se confirma la verificarea in teren.

(5) Se asimilează termenului „familie“ si persoana/persoanele care se ocupa de întreținerea copilului pe perioada absentei părinților sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările și completările ulterioare, si care locuiește/locuiesc împreună cu copiii aflați în întreținerea sa/lor.

Actele necesare sunt:

Cerere tip;
declarația pe proprie răspundere privind veniturile nete cu caracter permanent din perioada menționată pe membru al familiei;
acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
documente doveditoare ale componenței familiei (copie certificat de naștere pentru minori, carte de identitate, pașaport);

 

2. – elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

Actele necesare sunt:

Cerere tip
copie a certificatului de deces
copie a certificatului de naștere elev sau carte de identitate (pentru copiii peste 14 ani).

 

3. – elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

Actele necesare sunt:

Cerere tip
copiile documentelor care sa ateste componenta familiei (certificate de naștere, carte de identitate) precum și domiciliul elevului (sentința judecătorească sau certificat de divorț).

 

4. – elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

 


Actele necesare sunt:

Cerere tip
Certificatul tip A5 (diagnostic cf OMSMM 1306/1883/2016) vizat de medicul de cabinet școlar și/sau certificatul de încadrare în grad de handicap.

 

 


5. – elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.

 


Nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară:

a) elevii care nu au promovat anul școlar;

b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an;

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

Elevii pierd bursa daca nu au nota la purtare 10.

Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II și cu bursa de merit.

 

 

 

 


DIRECTOR,

Prof. Daniel VOROVENCI

 

 

 

Secretar Șef,

Sotir Ionela

 

admin
miercuri, 10 august 2022, ora 09:49